LINUX开启允许对外访问的网络端口命令

2017-07-07 技术资料 7 hits
有开启3690端口的命令,在终端输入以下命令:1>iptables -I INPUT -i eth0 -p tcp --dport 3690 -j ACCEPT2>iptables -I OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 3690 -j ACCEPT然后保存:/etc/rc.d/init.d/iptables save在看看是否已经有了360端口的开放权限:/

有开启3690端口的命令,在终端输入以下命令:

1>iptables -I INPUT -i eth0 -p tcp --dport 3690 -j ACCEPT

2>iptables -I OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 3690 -j ACCEPT

然后保存:/etc/rc.d/init.d/iptables save

在看看是否已经有了360端口的开放权限:/etc/init.d/iptables status